GDPR

Ορισμοί

 «Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα»: κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο. Αυτό δεν συμπεριλαμβάνει δεδομένα όπου η ταυτότητα/προέλευση τους έχει αφαιρεθεί (γνωστά ως ‘ανώνυμα δεδομένα’).

«Υπεύθυνος Επεξεργασίας»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που, μόνα ή από κοινού με άλλα, καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

«Εκτελών την επεξεργασία»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, υπηρεσία ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό του υπευθύνου της επεξεργασίας.

«Υποκείμενο των Δεδομένων»: το φυσικό πρόσωπο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.

«Επεξεργασία»: κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

«Συγκατάθεση» του Υποκειμένου των Δεδομένων: κάθε ένδειξη βουλήσεως, ελεύθερη, συγκεκριμένη, ρητή και εν πλήρει επιγνώσει, με την οποία το υποκείμενο των δεδομένων εκδηλώνει ότι συμφωνεί, με δήλωση ή με σαφή θετική ενέργεια, να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν.

 

 

Συλλογή και Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΔΠΧ)

Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του ο Κυπριακός Σύνδεσμος Πληροφορικής επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα τα οποία λαμβάνονται από εσάς ως χρήστες της ιστοσελίδας αυτής ως μέρος της διαδικασίας ελεύθερης και αυτόβουλης εγγραφής σας για συμμετοχή σε μια από τις δραστηριότητες που διοργανώνουμε. 

Συγκεκριμένα, στα πλαίσια του έργου CODE4RURAL λαμβάνουμε και διατηρούμε τα πιο κάτω δεδομένα :   

 • το ονοματεπώνυμο σας
 • τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
 • αριθμό τηλεφώνου
 • το όνομα του σχολείου στο οποίο διδάσκετε
 • την επαρχία σχολείου στο οποίο διδάσκετε
 • την ειδικότητα σας

 

 

Διατήρηση Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Τα προσωπικά σας δεδομένα διατηρούνται για όσο χρόνο απαιτείται για τη νόμιμη επεξεργασία τους. Τα προσωπικά σας δεδομένα θα διατηρούνται για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των σκοπών για τους οποίους περισυλλέχθηκαν, μεταξύ άλλων για την εκπλήρωση οποιωνδήποτε νομικών, λογιστικών ή εκθεσιακών απαιτήσεων. Σε ορισμένες περιπτώσεις τα προσωπικά σας δεδομένα δύναται να ανωνυμοποιηθούν ώστε να μην μπορούν πλέον να συσχετιστούν με εσάς, οπότε έχουμε το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες χωρίς να σας ειδοποιήσουμε. 

 

 

Διαβίβαση των Δεδομένων σας εντός και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων και καθηκόντων μας, τα δεδομένα σας δύνανται να μεταβιβάζονται σε έμπιστα τρίτα πρόσωπα με τα οποία συνεργαζόμαστε στα πλαίσια της σχέσης μας και της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων. Η οποιαδήποτε μεταβίβαση γίνεται στα πλαίσια συμμόρφωσης του ΓΚΠΔ και λαμβάνονται όλα τα εύλογα μέτρα για διασφάλιση της ασφάλειας των δεδομένων σας και των εν λόγω τρίτων προσώπων, στο μέτρο του δυνατού, με τον ΓΚΠΔ. 

Στα πλαίσια του παρόντος έργου CODE4RURAL τα δεδομένα σας δεν μεταφέρονται σε οποιαδήποτε τρίτα άτομα ή οργανισμούς είτε στην Κύπρο είτε σε οποιαδήποτε άλλη οντότητα εντός ή εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

 

Ασφάλεια δεδομένων

Έχουμε θέσει σε εφαρμογή κατάλληλα μέτρα ασφαλείας για να αποτραπεί η απώλεια, η χρήση ή η πρόσβαση των προσωπικών σας πληροφοριών με μη εξουσιοδοτημένο τρόπο, η αλλαγή ή η αποκάλυψή τους σε μη εξουσιοδοτημένα άτομα. Επιπλέον, περιορίζουμε την πρόσβαση στις προσωπικές σας πληροφορίες σε εκείνα τα μέλη του προσωπικού που έχουν επιχειρηματική ανάγκη να έχουν πρόσβαση. Θα επεξεργάζονται τα προσωπικά σας στοιχεία μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες μας και θα υπόκεινται σε υποχρέωση εμπιστευτικότητας. Έχουμε θέσει σε εφαρμογή διαδικασίες για την αντιμετώπιση οποιασδήποτε πιθανής παραβίασης της ασφάλειας των δεδομένων και θα ειδοποιήσουμε εσάς και τυχόν εφαρμοστέους ρυθμιστικούς φορείς για πιθανή παραβίαση όπου θα είμαστε νομικά υποχρεωμένοι να το πράξουμε. 

 

 

Τα Δικαιώματα των Υποκειμένων

Ως Υποκείμενα των δεδομένων έχετε τα πιο κάτω δικαιώματα 

 • Δικαίωμα στην ενημέρωση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τους αφορούν και λήψης πληροφοριών για αυτά, καθώς και για την προέλευση τους,
 • Δικαίωμα στην πρόσβαση επιβεβαίωση των σκοπών επεξεργασίας τους, τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών τους και το χρονικό διάστημα αποθήκευσής τους,
 • Δικαίωμα στη διόρθωση ανακριβών δεδομένων και συμπλήρωσης ελλιπών δεδομένων που τηρούνται,
 • Δικαίωμα στη διαγραφή/λήθη των δεδομένων με την επιφύλαξη, ωστόσο, των υποχρεώσεων και των νομίμων δικαιωμάτων του Κυπριακού Συνδέσμου Πληροφορικής προς διακράτησή τους για ελάχιστο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, δυνάμει του εκάστοτε ισχύοντος νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου,
 • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων, εφόσον, είτε αμφισβητείται η ακρίβεια τους, είτε η επεξεργασία τους είναι παράνομη, είτε δε συντρέχει πλέον ο σκοπός της επεξεργασίας και υπό την προϋπόθεση ότι δεν υφίσταται νόμιμος λόγος για τη διακράτησή τους,
 • Δικαίωμα στη φορητότητα δεδομένων των δεδομένων σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, υπό την προϋπόθεση ότι η επεξεργασία βασίζεται σε συγκατάθεση του υποκειμένου και διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα,
 • Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των δεδομένων που τους αφορούν για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάσταση τους και
 • Δικαίωμα στη μη αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων. Το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να μην υπόκειται σε απόφαση που λαμβάνεται αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας (profiling), η οποία παράγει έννομα αποτελέσματα που το αφορούν ή το επηρεάζει σημαντικά με παρόμοιο τρόπο. Η επεξεργασία θα πρέπει να υπόκειται σε κατάλληλες διασφαλίσεις όπως το δικαίωμα απόκτησης ανθρώπινης παρέμβασης τη δυνατότητα του υποκειμένου να εκφράσει την άποψη του κ.α.
 • Δικαίωμα καταγγελίας στην Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα οποιαδήποτε χρονική στιγμή το υποκείμενο πιστεύει ότι οποιοδήποτε από τα δικαιώματα του έχει παραβιασθεί.
 • Δικαίωμα ανάκλησης της δήλωσης συγκατάθεσης του υποκειμένου ανά πάσα στιγμή. Η ανάκληση της συγκατάθεσης του υποκειμένου δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε σε αυτή πριν την ανάκληση της. Σε περίπτωση που ο Κυπριακός Σύνδεσμος Πληροφορικής, ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων, έχει έννομο συμφέρον διατήρησης των Προσωπικών Δεδομένων που το αφορούν, το αίτημα του υποκειμένου για ανάκληση και/ή διαγραφή τους μπορεί να μην γίνει αποδεκτό.

Σε περίπτωση που ο Κυπριακός Σύνδεσμος Πληροφορικής, ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων, έχει έννομο συμφέρον διατήρησης των Προσωπικών Δεδομένων που το αφορούν, το αίτημα του υποκειμένου για ανάκληση και/ή διαγραφή τους μπορεί να μην γίνει αποδεκτό.

 

Επιλογή στην Μη Παραχώρηση των Προσωπικών σας Δεδομένων

Στο πλαίσιο της σχέσης μας ίσως χρειαστεί να συλλέξουμε προσωπικά δεδομένα δια νόμου, ή βάση σύμβασης που διατηρούμε μαζί σας. Χωρίς αυτά τα δεδομένα, ίσως να μην είμαστε σε θέση να οριστικοποιήσουμε ή να εκτελέσουμε μια υποχρέωση απέναντι σας. Εάν επιλέξετε να μην μας δώσετε αυτά τα προσωπικά δεδομένα, μπορεί να μας καθυστερήσει ή να μας αποτρέψει από την εκπλήρωση των υποχρεώσεων μας. Επίσης μπορεί να σημαίνει ότι δεν μπορούμε να εκτελέσουμε υπηρεσίες που είναι αναγκαίες για την αποτελεσματική παροχή υπηρεσιών σε εσάς. Η οποιαδήποτε συλλογή δεδομένων που είναι προαιρετική θα γίνεται ξεκάθαρη στο σημείο συλλογής.

 

Υπεύθυνος Επεξεργασίας και ο Εκτελών την Επεξεργασία

Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας είναι o Κυπριακός Σύνδεσμος Πληροφορικής που  εδρεύει στην οδό Φλωρίνης 11, 1065 Λευκωσία. 

Ο Εκτελών την Επεξεργασία είναι οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια ή ιδιωτική αρχή, υπηρεσία ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται ΔΠΧ με οδηγίες του Κυπριακού Συνδέσμου Πληροφορικής.

 

 

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων του Κυπριακού Συνδέσμου Πληροφορικής

Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Πληροφορικής έχει ορίσει Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων που συμμετέχει σε όλα τα ζητήματα τα οποία σχετίζονται με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων όπως πιο κάτω: 

Τηλέφωνο: 22460680

Ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected]

Ταχυδρομική διεύθυνση:  Οδός Φλωρίνης 11, Κτήριο Φόρουμ, 3ος  Όροφος, Γραφείο 303, 1065 Λευκωσία

Αποδοχή Cookies More Info